Reforcem l’associacionisme: les associacions com a model democràtic i transformador!

MANIFEST: Reforcem l’associacionisme: les associacions com a model democràtic i transformador!

Han passat gairebé 2 anys d’ençà que el 30 de juliol de 2015 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 25/2015 del Voluntariat i foment de l’associacionisme. Una llei que, al seu torn, recollia la necessitat i el compromís de redactar-ne una d’específica centrada en el foment i suport de l’associacionisme, reconeixent així aquesta forma d’organització com un model diferenciat dins de les entitats sense afany de lucre.

Després de mesos de debats i feina en el si del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya (CAVC), espai liderat per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària on estan representades algunes de les principals entitats del sector, i d’un procés participatiu d’any i mig, ens trobem amb una proposta d’articulat que no emmarca únicament el foment de les associacions, sinó també altres formes jurídiques d’entitats sense afany de lucre.

Des del teixit associatiu, el qual representa un 94,8% de les entitats no lucratives de Catalunya[1], ens hem esforçat durant tot aquest procés per comunicar i defensar que volem que la llei defensi explícitament el model d’associacionisme participatiu i democràtic. Des de fa anys, a les associacions, moltes vegades de petita dimensió i amb menys capacitat econòmica, fiscal i protecció jurídica, ens manca el reconeixement necessari i vivim les dificultats d’accés a l’espai públic, àmbits indispensables per dur a terme la nostra activitat de manera idònia.

Al mateix temps, defensem l’impuls de lleis específiques per fomentar les entitats amb altres formes jurídiques que comparteixen els valors i principis de l’associacionisme com són les fundacions sense afany de lucre o les cooperatives. En aquest sentit, seguim defensant, tal com ja vam reivindicar el 2015, una llei de cooperatives que realment les fomenti i no només les reguli -com passa amb la que es va aprovar el juliol d’aquell mateix any-. Aquestes entitats i empreses del sector fan una tasca també imprescindible.

Així doncs, les associacions, entitats i col·lectius signants demanem que:

  • El Govern de la Generalitat de Catalunya impulsi una Llei de foment, reconeixement i suport a l’associacionisme adreçada a les administracions nacionals i locals tal com es desprèn de la Llei del voluntariat i foment de l’associacionisme aprovada el 2015. Una llei que recull explícitament a la disposició transitòria tercera que: “el Govern, en el termini de divuit mesos a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei, ha de presentar un projecte de llei per a fomentar l’associacionisme i donar-hi suport”.

  • Des de l’administració i la societat civil es defensi un model d’associacionisme format per entitats amb forma jurídica d’associació, democràtiques, formades i dirigides per persones voluntàries amb vocació transformadora.

  • Les entitats amb altres formes jurídiques que comparteixin els principis i valors de l’associacionisme facin les seves demandes i construeixin nous canals d’incidència.

Per assolir una societat activa, cohesionada i crítica capaç d’exercir un paper clau en la transformació social i la regeneració democràtica esdevé fonamental per fer valdre i fomentar l’associacionisme. Instem doncs a acabar, a través d’una llei de reconeixement específica, amb la debilitat històrica que ha afrontat l’associacionisme a l’hora d’interactuar amb les administracions.

[1] Dades del web del Departament de Justícia de Catalunya: http://justicia.gencat.cat/ca/departament/Estadistiques/dret_entitats

SIGNA EL MANIFEST AQUÍ

associacionisme_força